Dorota Zienkiewicz - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Dorota Zienkiewicz

Publikacje
Publikacje
 
1.    Podrabianie stempli metodą fotopolimerową. (współ. K. Januła). Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Wrocław 1996;
2.    Fotopolimerowe imitacje pieczęci Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego; Wrocław 1998;
3.   Wyłudzanie kredytów bankowych (współ. R. Bałdys). Współczesna Przestępczość. Problemy Prawnokarne, Kryminalistyczne i Kryminologiczne. Szczecin 1996;
4.    Stosunek obligacyjny łączący organ procesowy i biegłego. Zeszyty Naukowe Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1995/nr 4;
5.    Fałszerstwo stempli drogą komputerową.(współ. M. Gramatyka). Problemy dowodu z dokumentu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999;
6.    Znaczenie dowodowe pieczęci, pieczątek, stempli. Problemy Prawa Karnego, 2000;
7.    Wpływ opinii pismoznawczej na przekonanie sędziowskie (współ. M. Leśniak). Materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego; Wrocław;
8.    Dokument a odbitka kserograficzna jako środki  dowodowe w postępowaniu cywilnym i karnym. Dokuments, Wrocław 2001;
9.    Wątpliwości redakcyjne związane z przedstawianiem zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Palestra, 2002, nr 5-6;
10.    Biegły  a  organ  procesowy, (współ. M. Leśniak). Materiały z Konferencji Psychologicznej. Pobierów 2001;
11.    Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. Tom I (red. Z. Kegel). Wrocław 2002. ss. 695-698, 768-771;
12.    Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. Tom II  (red. Z. Kegel). Wrocław 2002. s, 959-964;
13.     A document and a xerox copy as evidence in civil and penal proceedings. Document, Wrocław nr 3, 2002 r;
14.    O nowym prawie upadłościowym. Palestra nr 5-6, 2003;
15.     Fałszerstwo pieczęci metalowej przy użyciu materiałów metalowych (współ. A. Nosek). Materiały  Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego; Wrocław 2004;
16.     Czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu upadłościowym – cz. I. Monitor Prawniczy 2004 nr 17;
17.     Czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu upadłościowym – cz. II. Monitor Prawniczy 2004 nr 18;
18.     Expert Opinion as Evaluated by the Agency of legal Proceedings. Opinie biegłych w ocenie organu procesowego (badania pilotażowe) współ. A. Buczek. Document,    Wrocław nr 8, 2004 r;
19.    Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. C.H. Beck 2004;
20.    Status biegłego sądowego. Wokół problematyki dokumentu, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi A. Felusiowi, Wyd. UŚl, K-ce 2005;
21.    Logika (podręcznik) współ. T. Widła. C.H. Beck 2005;
22.    Zażalenie w postępowaniu upadłościowym. Monitor Prawniczy 2006, z. 9;
23.    Komplementarność zabezpieczenia świadectw rejestracyjnych (współ. K. Wątorek). (red.Z. Kegel) Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. Materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego; Wrocław 2008;
24.     Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz wyd.2 (poprawione i zmienione). C.H. Beck 2006;
25.    Logika (podręcznik) współ. T. Widła wyd. 2. (poprawione i zmienione). C.H. Beck 2006;
26.    Projekt ustawy o licencji syndyka oraz związana z tym propozycja zmian prawa upadłościowego i naprawczego. PPH 2007, nr 3;
27.    Kolejność zaspokajania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w postępowaniu upadłościowym. Monitor Prawniczy, nr 9, 2007r;
28.    Postępowanie w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Radca Prawny nr 3, 2007r.;
29.    Prokura po ogłoszeniu upadłości – glosa do uchwały SN z 21 lipca 2006r. (III CZP 45/06). Glosa nr 3, 2007r.;
30.     Logika - zbiór zadań (współ. T. Widła). C.H. Beck (dodatek do Edukacji Prawniczej) 2008r, nr 1,
31.     Czynności sądowe w sprawach upadłościowych. Wolter Kluwers, Warszawa 2008;
32.     Opinia projektu ustawy - o zmianie ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk 831). - Na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. 2008 r.;
33.    Podmiot uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Monitor Prawniczy, nr 1, 2010r.;
34.    Logika. Ćwiczenia Becka. (współ. T. Widła). C.H. Beck 2010 r.;
35.     Logika. Wykłady Becka. Wydanie 3 poprawione i zmienione. (współ. T. Widła) C.H. Beck 2011 r.;
36.     Ocena materiału dowodowego w orzecznictwie sądowym  (współ K. Wątorek). (red. T. Widła) Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki. Katowice 2011. s 169-180;
37.     Prawo upadłościowe – System Informacji Prawnej Legalis Moduły - Prawo Upadłościowe;
38.     Wzory pism sądowych z prawa upadłościowego- System Informacji Prawnej Lex
39.    Upadły a reprezentant upadłego. (w druku do Księgi pamiątkowej Profesora Feliksa Zedlera).
40.    Dowody kryminalistyczne w postępowaniu cywilnym (w druku)

® 2020 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści