Regulamin Koła - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin Koła

Dydaktyka > Koło naukowe
  Regulamin Koła


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
§ 1. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki „VERITAS”, zwane dalej KNK jest organizacją naukową działającą przy Uniwersytecie Śląskim.
§ 2. KNK ma swoją siedzibę przy Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, 40-006 Katowice.
§ 3. KNK posiada znak graficzny, wyróżniający go spośród innych organizacji studenckich.
§ 4. KNK działa do czasu, kiedy kompetentne organy podejmą uchwałę o jego rozwiązaniu. Decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków. Głosowanie jest tajne.
§ 5. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków decyzji o rozwiązaniu KNK, majątek Koła zostanie przekazany Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.


Rozdział II
Członkostwo w KNK

Art. 2
§ 1. KNK jest adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KNK może podjąć decyzję o przyjęciu studentów innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego.
§ 2. Członkostwo nabywa się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej i zatwierdzenie jej przez Zarząd.
§ 3. Członkostwo traci się wskutek:
pisemnej rezygnacji
podjęciu decyzji o usunięciu członka przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 4. Przyczyny uzasadniające wykluczenie członka KNK:
działalność sprzeczna z regulaminem lub decyzjami władz KNK
rażące naruszenie zasad współżycia społecznego
skreślenie z listy studentów Uniwersytetu Śląskiego.
uchylanie się od obowiązków wynikających z członkostwa w KNK
nieusprawiedliwiona nieobecność na 5 kolejnych posiedzeniach KNK.
§ 5. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje się zwykłą większością głosów, oddanych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Głosowanie jest tajne.
§ 6. Prawa członków:
bierne i czynne prawo wyborcze do władz KNK
uczestnictwo w działalności KNK określonej przez regulamin
stosowanie petycji do Zarządu KNK odnośnie wszystkich spraw regulaminowych
wnoszenie odwołań od decyzji Zarządu KNK do Walnego Zgromadzenia Członków któremu przysługuje prawo zmiany uchwał Zarządu.
§ 7. Obowiązki członków:
przestrzeganie postanowień regulaminowych oraz innych uchwał podejmowanych przez Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków
czynny udział w zebraniach organizacyjnych oraz naukowo-badawczych KNK
uczestnictwo w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków
wcielanie w życie ideałów wynikających z założeń regulaminowych oraz szeroko rozumianej kultury i etyki prawniczej.


Rozdział III

Władze KNK

Art. 3

§ 1. Władzami koła są:
Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd KNK
Komisja Rewizyjna.
§ 2. Najwyższą władzą KNK jest Walne Zgromadzenie Członków.
§ 3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków również na wniosek co najmniej 10 członków.
§ 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie KNK oraz osoby zaproszone lub współpracujące z KNK.
§ 5. Obradami kieruje Prezes KNK lub w jego zastępstwie inny członek wyznaczony przez Prezesa.
§ 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków KNK. Głosowanie jest jawne.
§ 7. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków:
uchwalanie planów i programów działania KNK
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków KNK
odwoływanie członków KNK
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
uchwalanie zmian w regulaminie
podjęcie uchwały o rozwiązaniu KNK.

Art. 4
§ 1. Zarząd KNK jest organem wykonawczym, który koordynuje i nadzoruje działalność KNK
§ 2. Kadencja Zarządu trwa rok i jest liczona od początku roku kalendarzowego, w którym został wybrany Zarząd.
§ 3. Zarząd KNK jest wybierany na ostatnim w roku kalendarzowym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków. Wybór odbywa się w drodze głosowania tajnego.
§ 4. Każdy członek Walnego Zgromadzenia Członków może zgłosić swą kandydaturę do Zarządu.
§ 5. Skład Zarządu:
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik.
§ 6. Kompetencje Zarządu:
realizacja celów regulaminowych KNK
ogłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków programu generalnej działalności KNK
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
kierowanie bieżącą działalnością KNK
reprezentowanie KNK na zewnątrz oraz nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi oraz gospodarczymi
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
przyjmowanie nowych członków KNK.
§ 7. Członków Zarządu odwołuje się zwykłą większością głosów. Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej 10 osób. Głosowanie jest tajne.
§ 8. Członek Zarządu może sam złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
§ 9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
§ 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 11. Kompetencje Prezesa:
reprezentowanie KNK na zewnątrz
kierowanie pracami KNK
dbanie o wizerunek KNK
kontrola przestrzegania statutu.
§ 12. Wiceprezes wspomaga Prezesa w sprawowaniu jego funkcji, a w razie jego nieobecności przejmuje jego kompetencje.
§ 13. Kompetencje skarbnika:
prowadzenie finansów KNK
przygotowywanie budżetu planowanych przedsięwzięć
pozyskiwanie sponsorów
przedkładanie corocznych sprawozdań finansowych
§ 14. Kompetencje sekretarza.
sporządzanie sprawozdań ze wszystkich posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu
archiwizacja dokumentacji KNK
formułowanie i publikowanie komunikatów, ogłoszeń, zaproszeń i wszystkich innych pism związanych z działalnością KNK.

Art. 5

§ 1. W celu sprawowania kontroli i nadzoru nad działaniami Zarządu, KNK powołuje Komisję Rewizyjną.
§ 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. Kadencja Komisji trwa rok.
§ 3. W sprawowaniu kontroli Komisja nie podlega innym władzom KNK.
§ 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji, wyznaczony przez przewodniczącego są uprawnieni do udziału w posiedzeniach Zarządu KNK, z głosem doradczym. O terminie posiedzeń powiadamia przewodniczącego Prezes KNK.
§ 5. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
bieżąca kontrola działań finansowych Zarządu KNK
analiza budżetu oraz badanie realizacji uchwał Zarządu KNK
przedstawianie Zarządowi KNK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
4. przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Członków KNK sprawozdania Komisji z okresu kadencji Zarządu KNK.


Rozdział IV
Finanse KNK

Art. 6
§ 1. Majątek KNK mogą stanowić:
ruchomości
własne środki finansowe
środki finansowe pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.
§ 2. Źródła dochodów:
dotacje ze strony władz Uniwersytetu Śląskiego
sponsoring
darowizna.
§ 3. Dochody KNK mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział V
Zmiana regulaminu

Art. 7
§ 1. Decyzję o zmianie regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 członków. Głosowanie jest tajne.
§ 2. Projekty zmian regulaminu mogą wnosić:
członkowie Zarządu
grupa co najmniej 10 członków KNK.

® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego