Tadeusz Widla - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Tadeusz Widla

Publikacje
Publikacje Prof. dr hab. Tadeusza Widły 1951-2020


 PRACE OGŁOSZONE DRUKIEM

A. Prace ogłoszone drukiem przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

I. MONOGRAFIE książkowe:

Cechy płci w piśmie ręcznym, Wyd. UŚ, Katowice 1986, ss. 172.

II. ARTYKUŁY:

1. Kryminalistyczne aspekty badania spękań obrazów, Studia Iuridica Silesiana, n.2, 1977, s. 178-187

2. Rola eksperta pisma w identyfikacyjnych badaniach obrazów, Ochrona Zabytków, t. XXXI, n. 1, 1978, s. 54-56.

3. Metody ustalania autentyczności obrazów, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne, t. 10, 1979, s. 267-280.

4. Koniec sprawy van Meegerena, Problemy Kryminalistyki, n. 141, 1979, s. 670-681.

5. Znamiona sfałszowania obrazów, Problemy Prawa Karnego, n. 5, 1980, s. 75-83.

6. L’ expertise des signatures artistiques, Bulletin du Musee National de Varsovie, vol. XXI, n. 1, 1980, s. 7-24.

7. Odpowiedzialność karna za sfałszowanie obrazu, Nowe Prawo, n.4, 1980, s. 3-14. (wsp. T. Dukiet-Nagórska).

8. Studium podpisu starczego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, t. XXXI, n.1, 1981, s. 34-39.

9. Identyfikacja rękopisów metodą statystyczną, Problemy Kryminalistyki, n. 151-152, 1981.

10. Konfrontowanie biegłych, Problemy Kryminalistyki, n. 150, 1981, s. 184-191.

11. Badania wartości diagnostycznej ekspertyzy poligraficznej, Problemy Kryminalistyki, n. 157, 1982, s. 420-430. (wsp. J. Hubert).

12. Czynniki kształtujące poziom ekspertyzy styloznawczej, Problemy Prawa Karnego, n. 7, 1982, s. 104-113.

13. Źródła błędów w ekspertyzie pismoznawczej, Palestra, n. 11, 1982, s. 83-96.

14. Zupełna rehabilitacja grafizmu, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, n. 3-4, 1982, s. 217-222.

15. Wartość identyfikacyjna jako wyznacznik wartości dowodowej, (w:) Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki (red.: J. Widacki), Wyd. UŚ, Katowice 1983, s. 106-113.

16. Graphische Malerkennzeichen-Vergleichuntersuchungen, Zeitschrift für Menschenkunde, n. 1-2, 1984, s. 289-295.

17. Zabezpieczenie dokumentów w toku oględzin, (w:) Kryminalistyczne badania – oględziny miejsca zdarzenia w teorii i w praktyce (red.: S. Biczysko), Szczytno 1984, s. 228-235. (wsp. M. Legień).

18. Cytadela rebusów graficznych, Gazeta Prawnicza, n. 2, 1986.

19. Wnioskowanie o niezdolności do testowania, Acta Universitatis Wratislaviensis, n. 846, Wrocław 1986, s. 55-65.

20. Badania grafologiczno-psychiatryczne wielokrotnych zabójców kobiet, Acta Universitatis Wratislaviensis, n. 984, 1987. Wrocław 1987, s. 175-184 (wsp. J. Pobocha).

21. Cechy płci w rękopisach młodzieży, Acta Universitatis Wratislavienis, n. 984, Wrocław 1987, s. 49-57.

22. Forgery of artists’ Signatures, (w:) Experiencing Graphology, FREUND Publ., London-Tel Aviv 1988, s. 449-475.


III. WSPÓŁAUTORSTWO PRACY ZBIOROWEJ:


KRYMINALISTYKA (red. J. Widacki), Wyd. UŚ, Katowice 1980

 Rozdziały: Identyfikacja narzędzi i inne badania

 mechanoskopijne.

 Identyfikacja śladów ruchu pojazdu

 i śladów stóp.

 Metody identyfikacji zwierząt.

IV. GLOSY: Glosa do wyroku z dn. 11.II.1982, sygn.: XI KR 6/82, Nowe Prawo, n. 5, 1983, s. 136-142. (wsp. J. Konieczny).

 
V. RECENZJE:

1. K. Sławik: Kryminalistyczne problemy poszukiwania osób zaginionych. Warszawa 1978, Problemy Kryminalistyki, n. 139-140, 1979, s. 497-500.

2. Zaklady kriminalistiky (red.: J. Pjescak), Praha 1976, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, n. 1, 1979, s. 173-174

3. Falschung und Forschung (red.: P. Bloch, P. Vogt), Berlin 1976, Ochrona Zabytków, n.1, 1979, s. 74-75.

4. A.B. de Vries, M. Tóth-Ubbens, W. Froentjes: Rembrandt in the Mauritshuis, The Hague 1978, Ochrona Zabytków, n. 1, 1980, s. 86-89.


VI. INNE (Polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia etc.) – dziewięć pozycji.


VII. PONADTO: trzynaście pozycji popularno-naukowych i popularyzatorskich.


B. Prace ogłoszone drukiem po habilitacji, a przed uzyskaniem mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ.


I. MONOGRAFIE książkowe:


Ocena dowodu z opinii biegłego, Prace Naukowe UŚ nr 1309, Katowice 1992, ss. 120.


II. ARTYKUŁY:

1. Ekspertyza pozasądowa, Problemy Praworządności, n.7, 1989, s. 15-22.

2. Wpływ spontaniczności kreślenia na stabilność grafizmu, Problemy Prawa Karnego, t. 16, 1990, s. 129-134.

3. Ekspertyzy w sprawie o „przeżycie”, Problemy Praworządności, n. 4-5, 1990 (wsp. J. Lafontan).

4. The influence of spontaneous writing on stability of graphic features, Rorensic Science International, n. 46, 1990, s. 63-67.

5. La predisposicion profesional a traues del studio de la escitura, GRAMMA, III sept., 1991, s. 23-25.

6. Względna stabilność grafizmu (w:) Materiały III Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 1992, s. 208-216

7. Określanie zawodu na podstawie pisma, Acta Universitatis Wratislaviensis, n. 1486, 1992, s. 15-18.

8. Znamiona grafizmu leworęcznego, Acta Universitatis Wratislaviensis, n. 1487, 1992, s. 9-13.

III. GLOSY: Glosa do wyroku SN z 11.XII.1987 r., sygn.: IV KR 348/87

(dot. wykładni art. 182 kpk), Problemy Praworządności, n. 10,

 1989, s. 55-59.


IV. INNE: sześć artykułów popularno-naukowych i siedem popularyzatorskich.

C. Prace ogłoszone drukiem po pierwszym mianowaniu na stanowisko profesora UŚ:

I. ARTYKUŁY i FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH:

1. Pamięć kinestetyczna, (w:) Materiały V Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 1993, s. 209-222).

2. Dokumenty poświadczające rzetelność nabycia pojazdu, (w:) Materiały V Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr. Wrocław 1993, s. 223-242.

3. Niektóre dylematy moralne biegłego i ich rozstrzygnięcie na gruncie polskiego prawa procesowego, Zeszyty Naukowe Śl.AM, n.4, Katowice 1995, s. 79-88.

4. Zawodowo-etyczne problemy biegłego przy ocenie materiału dowodowego, (w:) Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej (red.: J.M. Stanik, Z. Majchrzyk), Wyd. UŚ, Katowice 1995, s. 110-114.

5. Badania produktów wytwórni fałszywych dolarów, (w:) Współczesna Przestępczość. Problemy prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne (red.: K. Sławik), Wyd. JOTA, Szczecin 1996, s. 155-159 (wsp. A. Jany).

6. Testament analfabety (z zagadnieñ pamięci kinestetycznej), (w:) Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 1996, s. 141-147.

7. Zniekształcenia grafizmów rękopisów przesyłanych telefaksami, (w:) Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 1996, s. 148-159.

8. Dokumenty powielane jako przedmiot identyfikacji, (w:) Problemy Nauk Penalnych (red. L. Tyszkiewicz), Prace Naukowe UŚ nr 1550, Wyd. UŚ, Katowice 1996, s. 377-388.

9. Opinia biegłego w projekcie k.p.k. - kilka uwag semantycznych, (w:) Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego (red.: A. Głazek), Wyd. IES, Kraków 1996, s. 19-26.

10. Prawo do prywatności a prowadzenie działalności operacyjno-wykrywczej, Humanistyczne Zeszyty Naukowe, n.4, Katowice 1997, s. 89-95.

11. Przypadkowe podobieństwa grafizmów (w:) Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 1997, s. 101-114.

12. Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm (w:) Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 1997, s. 115-118.


II. WSPÓŁAUTORSTWO PRACY ZBIOROWEJ:

 KRYMINALISTYKA (red.: J. Widacki), Wyd. Beck, Warszawa 1998 –

 Rozdziały: Badania identyfikacyjne maszyn i maszynopisów.

 Badania dokumentów powielonych, wydruków

 komputerowych i pieczęci.

 Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp.


D. Prace ogłoszone drukiem po drugim mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ.


I. ARTYKUŁY i FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH:


1. Meteoropathic changes in senile handwriting. Problems of Forensic Sciences, Nr XXXIX, 1999, s. 95-102 (wsp. A. Radwan).

2. Rodzinne podobieństwa grafizmów, (w:) Problemy dowodu z dokumentu (red.: Z. Kegel), Wrocław 1999, s. 207-219.

3. Zmiany w piśmie spowodowane radykalnym spowolnieniem kreślenia, (w:) Problemy dowodu z dokumentu (red.: Z. Kegel), Wrocław 1999, s. 45-48 (wsp.: K. Galas).

4. Traits of american graphism, Document, n. 1, 2000, s. 31-41 (wsp.: Ł. Maciaszek).

5. Kompetencje sędziego a kompetencje biegłego psychiatry (psychologa) w postępowaniu spadkowym testamentowym, Postępy Psychiatrii i Neurologii, n. 9 (supl. 1/9), 2000, s. 27-31.

6. Family Likeness of Graphism, (w:) The Questions of Documents Evidence (ed.: Z. Kegel), Wrocław 2000, s. 203-207.

7. Zasady opiniowania biegłego psychiatry i psychologa, Postępy Psychiatrii i Neurologii, n. 9 (supl. 2/10), 2000, s. 219-222.

8. Changes in Handwriting Caused by Radical Slowing Down of Tracing, (w:) The Questions of Documents Evidence, (ed.: Z. Kegel), Wrocław 2000, s. 43-47 (wsp. K. Galas).

9. Język wniosków opinii, Postępy Psychiatrii i Neurologii, n. 9 (supl. 4/12), 2000, s. 81-84.


E. Prace ogłoszone drukiem po uzyskaniu tytułu profesora:


1. Ocena dowodu z opinii biegłego – jednostkowa i finalna, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, t. III, 2000, s. 327-332.

2. Zamierzona zmienność obrazu pisma, (w:) „Współczesne problemy dowodu z dokumentu” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2001, s. 327-336.

3. Wczesny obraz Kandinsky’ego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, (w:) „Współczesne problemy dowodu z dokumentu” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2001, s. 317-325.

4. Ekspertyza pismoznawcza jako dowód naukowy, (w:) „Nauka wobec przestępczości” (red.: J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz), Wyd. IES, Kraków 2001, s. 99-111.

5. Metody ekspertyzy pisma, (w:) „Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr, Wrocław 2001, s. 245-253.

6. Comparative Examination of Graphisms of Paranoiacs and Paranoid Schizophrenes, Document, n. 2, 2001, s. 25-35 (wsp. T. Szerszeń).

7. Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego – uwagi krytyczne, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, t. V, 2002, s. 193-200

8. Analisă grafologică folosită ca probă ştiinţifică, Revista de criminologie de criminalistica si de penologie, n. 11, 2001, s. 65-77.

9. Expert pe lăngă tribunale, Revista de criminologie de criminalistica si de penologie, n. 11, 2001, s. 59-64 (wsp. H. Widła).

10. Forming of Writing Habits, Document, n. 3, 2001, s. 7-12 (wsp. M. Garcarzyk).

11. Handwriting analysis as scientific evidence, Coordonatele actuale ale criminalisticii romanesti, ( red. S. Almoreanu), Cluj-Napoca 2001, s. 5-13.

12. Expert près les tribunaux, Coordonatele actuale ale criminalisticii romanesti, (red. S. Almoreanu), Cluj-Napoca 2001, s. 14-18 (wsp. H. Widła).

13. Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego, Palestra, 2002, n. 3-4, s. 66-73.

14. An early Kandinsky’s painting at the National Museum in Wrocław (w:) Contemporary Problems of Proof from a Document (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2002, s. 329-337.

15. Handwriting by a Guided Hand, Document, n. 4, 2002, s. 7-20 (wsp. B. Świderek).

16. Metodyka ekspertyzy (w) „Ekspertyza sądowa” (red.: J. Wójcikiewicz), Wyd. Zakamycze, Kraków 2002, s. 25-43.

17. Intentional changes ability of writing image, (w:) Contemporary Problems of Proof from a Document (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2002, s. 339-349.

18. Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (red. Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2002, s. 22-29, 88-91, 128-134, 213-218, 308-312, 383-388, 389-391, 454-455, 505-509, 510-513, 648-652, 862-865, 866-870, 1092-1098.

19. Czynności operacyjne a prawo do prywatności, (w:) Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej (red.: S. Pikulski), Olsztyn 2002, s. 133-140.

20. Grafizm kobiet dotkniętych syndromem depresji klimakterycznej, (w:) „Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2003, s. 325-331 (wsp. A. Schwartz-Rasińska).

21. Sygnatury Dürera, (w:) „Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2003, s. 333-337.

22. Znamiona grafizmu kobiet dotkniętych PMS, (w:) „Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2003, s. 339-345 (wsp. I. Wawrzeń).

23. Opinia instytucji w polskiej procedurze karnej, (w:) „Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości” (red.: P. Hofmański i K. Zgryzek), Wyd. UŚl., Katowice 2003, s. 477-485.

24. Wyjaśnienia paranaukowe w kryminalistyce, (w:) „Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze”(red.: K. Sławik i M.A. Wasilewska), Wyd. Hogben, Szczecin 2003, s. 45-52 (wsp.: M. Leśniak).

25. Wpływ alkoholu na obraz pisma – badania eksperymentalne, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, t. VII, cz. II, 2003, s. 39-44, (wsp: M. Sobczyńska).

26. Features of Gender in the Senile Handwriting of Clergy, Document, n. 8, 2004, s. 7-15 (wsp. M. Sójka).

27. Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego – nowe problemy, (w:) „Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach” (red.: V. Kwiatkowska-Darul), Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 51-57.

28. Dziecko jako przedmiot działań kryminalistycznych, (w:) „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym (red.: E. Krzyżak-Szymańska i A. Szymański), Wyd. GWSH, Mysłowice 2004, s. 130-136.

29. Paranormal explanation in forensic science, (w:) „Comunicari stintifice la al 7-lea Simpozion National de Criminalsitica” (red: R.M. Stanoiu), Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca 2004, s. 9-14 (wsp.: M. Leśniak)

30. Features of Gender in the Senile Handwriting of the Prospective Members of Religious Orders, Document, n. 8, 2004, s. 17-23 (wsp. P. Maślankiewicz).

31. Ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach spadkowych testamentowych, uwagi o praktyce, (w:) “Rozprawy z Jałowcowej Góry” (red: J. Wójcikiewicz), Wyd. IES, Kraków 2004, s. 181-186.

32. Grafologia – wczoraj, dziś jutro, (w:) „Doctrina multiplex veritas una” (red: A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul), Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 81-88.

33. Odpowiedzialność biegłych – nowe problemy, Palestra, n. 7-8, 2005, s. 123-132.

34. Sygnowanie grafiki artystycznej, (w:) „Wokół problematyki dokumentu” (red.: T. Widła), Wyd. UŚ, Katowice 2005, s. 199-204.

35. Budowa opinii, (w:) „Badanie przyczyn powstawania pożarów” (red.: P. Guzewski), Wyd.: IRSIiTP, Poznań 2005, s. 231-236.

36. Logika, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 350 (wsp. D. Zienkiewicz).

37. Biegły sądzony, (w:) „Biegły w sądzie” (red. A. Głazek, J. Wójcikiewicz), Wyd. IES, Kraków 2006, s. 85-97.

38. Kontrola dowodu z opinii biegłego, (w:) „Iure et facto” (red.: J. Wójcikiewicz), Wyd. IES, Kraków 2006, s. 103-112.

39. Przyczyny błądzenia biegłych (w:) „Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2006, s. 361-369 (wsp.: M. Leśniak).

40. Sygnatury Rame’a (w:) „Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr. Wrocław 2006, s. 371-380 (wsp.: K. Pustelnik).

41. Pismo starcze księży (w:) „Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr. Wrocław 2006, s. 381-386 (wsp.: M. Sójka).

42. Biegły sądzony, „Paragraf na drodze”, n. 3, 2006, s. 29-41.

43. Logika, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, (wyd. II), ss. 350 (wsp. D. Zienkiewicz).

44. Badania dokumentów w sprawie o tzw. pacyfikację KWK „Wujek” (w:): „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych” (red.: H. Kołecki), Wyd. Poznańskie, Poznań 2006, s. 109-118 (wsp.: B. Zawisza).

45. Należności biegłych a podatek VAT, Monitor Podatkowy, n. 4, 2007, s. 15-22.

46. Rządowy projekt ustawy o biegłych. Uwagi krytyczne, Paragraf na drodze, n. 5, 2007, s. 5-18.

47. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2006 r., III CZP 127/06, „Palestra” n. 5-6, s. 308-313.

48. Metodyka ekspertyzy (w) „Ekspertyza sądowa” (red.: J. Wójcikiewicz, wyd. II), Wolters-Kluwer, Warszawa 2007, s. 25-39.

49. Ekspertyzy irrelewantne, „Prokuratura i Prawo”, n. 10, 2007, s. 5-16.

50. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 października 2006 r., III CZP 73/06, „Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” n. 4, 2007, s. 28-31.

51. O tak zwanych dokumentach legendujących, „Palestra”, n. 9-10, 2007, s. 63-70.

52. Podrabianie podpisów z wykorzystaniem plotera, (w:) „Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2008, s. 141-147 (Wsp. M. Gramatyka).

53. Status prawny biegłego i jego konsekwencje, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, 2008, t. XII, s. 347-357.

54. Testament napisany ręką wspomaganą, (w:) „Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2008, s. 455-464.

55. Glosa do wyroku WSA z 3 stycznia 2008 r., I SA/Ke 510/2007, „Prawo i podatki” n. 9, 2008, s. 31-35.

56. Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa 2008, ss. 404 (współautorzy: J. Konieczny i J. Widacki).

57. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z 12 czerwca 2008 r., K 50/05, „Palestra” n. 7-8, 2008, s. 291-301.

58. Z problematyki patologii pisma (w:) „Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości” (red.: H. Kołecki), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

59. Refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania biegłych sądowych za podatników VAT, Paragraf na drodze, n. 9, 2008, s.18-32.

60. Glosa do wyroku WSA z 2 października 2007 r., III SA/Wa 1132/2007, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, n. 2, 2009, s. 122-133.

61. Nowojorska reforma policji (w:) „Prawo europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary” (red.: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka), Wyd. UŚ, Katowice 2009, s. 587-595.

62. O zaufaniu do dokumentów, „Człowiek i dokumenty”, n. 12 (s. 25-28) i n. 13 (s. 13-20), 2009.

63. Glosa do uchwały NSA z 12 stycznia 2009 r., I Fs 3/2008, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, n. 4, 2009, s. 146-154.

64. Sygnatury mistrzów dawnych, (w:) „Państwo, prawo społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej”, (red.: A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak), Wyd. UŚ, Katowice-Kraków 2009, s. 775-789 (wsp. H. Widła).

65. Badania krzyżujących się linii z użyciem spektroskopii Ramana (w:):) „Aktualne tendencje w badaniach dokumentów” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2010 (wsp. B. Zawisza), s. 543-548.

66. Iura ignorant curiae, Paragraf na drodze, n.3, 2010, s.17-28.

67. Policje USA, Biuletyn IPA, n. 1, 2010, s. 80-81 (p.-n.).

68. Obraz pisma osób z otępieniem typu alzheimerowskiego (w:):) „Aktualne tendencje w badaniach dokumentów” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2010 (wsp.: M. Białas), s. 39-43.

69. Obraz pisma osób z guzem mózgu (w:):) „Aktualne tendencje w badaniach dokumentów” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2010 (wsp.: A. Konopacka), s. 269-273.

70. Śledztwo w sprawie Chopina, Biuletyn IPA, n. 3, 2010, s. 35-37 (p.-n.).

71. Sygnatury jako zjawiska językowe (w:):) „Aktualne tendencje w badaniach dokumentów” (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2010 (wsp.: H. Widła), s. 523-542.

72. Logika. Ćwiczenia Becka, C.H.Beck, Warszawa 2010, ss. 153 (wsp. D. Zienkiewicz).

73. Logika. C.H.Beck, Warszawa 2011, ss. 264 (wsp. D. Zienkiewicz).

74. Nowojorska reforma policji; (w:) Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki; (red.: T. Widła), s. 180 - 188; Katowice 2011.

75. Status prawny biegłego psychiatry; Psychiatria i psychologia sądowa;
n. 1; Strony: 16 - 23; 2011;

76. The "voice polygraph or the conventional polygraph - a confrontation attempt; w: “Criminalistics and Forensic Examination: science, studies, practice”; t. VII; s. 70 - 81; Rok: 2011; (wsp.: M. Gramatyka, M. Leśniak)

77. Obraz pisma u ludzi z epizodem depresyjnym; w: „Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych”; (red. J.M. Stanik), s. 222- 227; Wyd. UŚ, Katowice 2011; (wsp.: M. Sójka).

78. O prawnej odpowiedzialności biegłych i jej rodzajach; (w:) „Iudicium et Scientia”, red.: Anna Przyborowska-Klimczak i Adam Taracha, Wolters Kluwer, s. 657-671, Warszawa 2011.

79. Zaufanie do sygnatur; (w:) „Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony”; (red.: R. Krawczyk), Wyd. JAK; s. 113 - 124; Kraków 2011.

80. Fałszerstwo doskonałe; (w:):) ”Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria - praktyka – prawo” (red.: P. Majewski, P. Ogrodzki); Autor rozdziału: Wyd.: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; s. 167 - 180; Warszawa 2012;

® 2020 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści