Wykaz proponowanej literatury - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz proponowanej literatury

Dydaktyka > Logika

1. T. Widła, D. Zienkiewicz: Logika, C.H. Beck, Warszawa 2011, Wykłady Becka.
2. A. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel: Logika dla Prawników.
3. Z. Ziembiński: Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1993 (i wyd. następne).
4. T. Widła, D. Zienkiewicz: Logika, C.H. Beck, Warszawa 2010, Ćwiczenia Becka.
5. K. Ajdukiewicz: Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
6. A. Malinowski, M. Pełka, R. Brzeski: „Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników” Wydawnictwo Prawnicze; Warszawa 2008


 
Literatura dla dociekliwych
 
A. Achmanow, (przeł. A. Zabłudowski, B. Stanosz), Logika Arystotelesa, Warszawa 1965.
 
K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1960.
 
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa PWN 1975.
 
K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, Warszawa PWN 1985.
 
J. Bartmiński, R. Tokarski, O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993.
 
T. Batóg, Podstawy logiki, Poznań Wyd. Naukowe UAM 2003.
 
I. M. Bocheński, Z historii logiki zdań modalnych, Lwów 1938.
 
J. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.
 
J. Bocheński, Logika i filozofia, Warszawa 1993.
 
O. Bogucki, Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, RPEiS  2000/2/55.
 
L. Bolc, Wnioskowanie w logikach nieklasycznych. Podstawy teoretyczne, Lublin 1995.
 
L. Borkowski, Logika formalna, Warszawa 1970.
L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa PWN 1980.
 
L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991.
 
P. Borowik, Sekwencyjna postać logik skończenie wielowartościowych. Automatyzacja dowodzenia twierdzeń, Częstochowa Wyd. WSP 2001
 
A. Boruta, Logiczne i semiotyczne spojrzenie na język, Zielona Góra 1993.
 
J.W. Brehmer, Elementy logiki, Kraków 2002.
 
G. Bryll, Z. Kostrzyca, Badania formalne nad logiką stoicką, Warszawa OAK 1998.
 
H. Cabak, Wybrane elementy logiki, Warszawa 1993.
 
O. Cetwiński, Teoria narracji politologicznej, Warszawa 2002.
 
R. Chmielewski, Ćwiczenia z logiki, Szczytno, WSP 1993.
 
T. Chodkowski, E. Nieznański, K. Świętorzecka, A. Wojtowicz, Elementy logiki prawniczej. Definicje, podziały i typy argumentacji, Warszawa – Poznań 2000.
 
P. Czerski, A. Hanusz , Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym a domniemania i fikcje prawne, PS  2002/1/90.
 
T. Czyżowski, Arystotelesa teoria zdań modalnych, Przegląd Filozoficzny, 1936, s. 232 – 241.
 
T. Czeżowski, Logika, Warszawa 1949.
 
J. Dąbrowa, Znaczenie domniemań prawnych w procesie cywilnym, Warszawa – Wrocław 1962.
 
M. Dobrosielski, Logika a retoryka, Warszawa 1957
 
K. Dyrda, Logika ogólna, wybrane zagadnienia, Kielce 2001.
 
P. Garbacz, Logika zdań: jedna czy wiele, Lublin 2000.
 
T. Gizbert – Studnicki, Znaczenie prawne terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawniczym, RPEiS  1974/36/112.
 
A. Grabowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa, Kraków 2000.
 
P. Graff, O procesie wartościowania i wartościach estetycznych, Warszawa 1970.
 
J. Gregorowicz, Zarys logiki dla prawników, Łódź 1995.
 
J. Gregorowicz, Definicje w prawie i nauce prawa, Łódź 1962.
 
H. Greniewski, Próba odmłodzenia kwadratu logicznego, Studia logica, 1953.
 
H. Greniewski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1955.
 
E. Grodziński, Paradoksy semantyczne, Wrocław 1983.
 
B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 10 października 2000 r., sygn. 42095/98 w sprawie Daktaras przeciwko Litwie (dot. problemu obiektywizmu i bezstronności sędziów oraz zasady domniemania niewinności), Prok.i Pr.  2001/3/163.
 
A.Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 1961.
 
A.Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej. Warszawa 1975.
 
P. Guiraud, Semantyka, Warszawa 1975.
 
L. Gumański, Wprowadzenie w logikę współczesną, Warszawa 1990.
 
M. Hempoliński (red), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko – warszawskiej, Wrocław 1987.
 
T. Hołówka, Kultura logiczna w ćwiczeniach, Warszawa 2003.
 
Z. Huzar, Elementy logiki dla informatyków, Wrocław 2002r.
 
A. Indrzejczak, Elementy logiki, Kraków 2004.
 
J. Jabłońska – Bonca, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin Wyd. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 1999.
 
J. J. Jadacki, Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.
 
J. J. Jadacki, Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, Warszawa 2001.
 
S. Janeczek, Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki, Lublin Wyd. KUL 2003.
 
J. Jarco, Wybrane problemy filozofii i logiki, Wrocław Wyd. akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 1994.
 
W.S. Jevons, Logika, Warszawa 1922.
 
A. Jonkisz, Logika ogólna, Bielska Biała 2003.
 
S. Kiczuk, Związek przyczynowy a logika przyczynowości, Lublin KUL 1995.
 
K. Kijania – Placek, Prawda i konsensus. Logiczne podstawy konsensualnego kryterium prawdy, Kraków 2000.
 
J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauki. Warszawa 1977.
 
A. Korcik, Teoria konwersji zdań asertorycznych u Arystotelesa, Wilno 1937.
 
A. Korcik, Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej, Lublin 1948.
 
M. Kordela, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Branta  2001.
 
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
 
M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001.
 
T. Kotarbiński, Kurs logiki, Warszawa 1951.
 
T. Kotarbiński, Logika dla prawników. Warszawa 1953.
 
T. Kotarbiński, Szkice z historii filozofii i logiki, Warszawa PWN 1979.
 
T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986
 
T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1985
 
T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Wrocław 1993.
 
P. Koziński, Błędy logiczne w wypowiedziach, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1983
 
Z. Kraszewski, Logika – nauką rozumowania, Warszawa 1984.
 
Z. Kraszewski, Główne zagadnienia logiki, Warszawa 1970.
 
P. Kruszyński, Zasada domniemania niewinności w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Gd.St.Prawn.  2003/11/119.
 
M. Krynicki, Elementy Logiki, Skierniewice WSEH, 2002.
 
T. Kubiński, Wstęp do logicznej teorii pytań, Warszawa 1970.
 
A. Kunicki, Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969.
 
W. Kustrzeba (red), Logiczne podstawy rozumowań, Gdańsk 1995.
 
T. Kwiatkowski, Szkice z historii logiki ogólnej, Lublin 1993.
 
T. Kwiatkowski, Logika ogólna, Lublin 1995.
 
T. Kwiatkowski, Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2002.
 
P. Leśniewski, Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań, Poznań Wyd. naukowe IF UAM 1997.
 
S. Lewandowski, H. Machińska H. … Logika dla prawników, LexisNexis  2002
 
M. Lichniak, Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych, Lublin 1999.
 
M. Lipczyńska, Zdanie pytajne w praktyce procesu karnego, Wrocław 1967..
 
M. Lipczyńska, Zbiór zadań z logiki, Warszawa – Wrocław 1975.
 
M. Lipczyńska, Z. Czeszejko-Sochacki, Technika i taktyka zadawania pytań w procesie a rola adwokata, Warszawa 1980.
 
M. Lubański, Logika, Warszawa 1997.
 
J. Ładosz, Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki, Warszawa 1961.
 
J. Łukaszewicz, Z historii logiki zdań, Przegląd filozoficzny 1934 s. 417 – 437.
 
J. Łukaszewicz, O sylogistyce Arystotelesa, Kraków 1939.
 
J. Łukaszewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa PWN 1987.
 
J. Macnamara, Logika i psychologia, Warszawa 1993.
 
A. Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000.
 
A. Malinowski, Logika dla prawników, Warszawa Wyd. Prawnicze „Lexis Nexis” 2002.
 
A. Malinowski (red), Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa Wyd. Prawnicze „Lexis Nexis” 2004.
 
W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa PWN 1977.
 
W. Marciszewski (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1987.
 
W. Marciszewski, Logika z retorycznego punktu widzenia, Warszawa 1991.
 
W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Warszawa 1972.
 
A. Menes, Domniemania wynikające z wpisów do ksiąg wieczystych, Rejent  1994/5/53.
 
K. Misiura, Pojęcie prawdy w języku naturalnym, Warszawa 2003.
 
H. Mortimer: Logika indukcji. Wybrane problemy, Warszawa 1982.
 
A. Mostowski, Logika matematyczna, Warszawa – Wrocław 1948.
 
R. Murawski, Rozwój symboliki logicznej, Poznań Wyd. Naukowe UAM 1988.
 
E. Nieznański, Logika, podstawy, język, uzasadnianie, Warszawa C.H.Beck,2002.
 
E. Nieznański, Logika dla prawników, Warszawa 2002.
 
J. Nowacki, Domniemania prawne, Katowice 1976.
 
J. Odrowąż-Sypniewska, Zagadnienie nieostrości, Warszawa 2000.
 
R.M. Olejnik, Ćwiczenia z logiki praktycznej: zbiór zadań dla studentów zarządzania i marketingu, Częstochowa, Politechnika Częstochowska 1998.
 
R.M. Olejnik, Logika praktyczna w zarysie, Częstochowa 2003.
 
A. Olszewski, O rozumieniu implikacji w klasie logik porządku i jego znaczeniu w dążeniu do pewności językowej, Kraków Wyd. PAT 1997.
 
M. Omyła, Logika, wybrane zagadnienia, Warszawa 1980.
 
M. Omyła, Zarys logiki, Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
 
I. Ożóg, Logika reformy, Prz.Podat.  2003/5/3
 
K. Pasenkiewicz, Logika ogólna, Warszawa PWN 1979.
 
W. Patryas, Uznawanie zdań, Warszawa, Poznań 1987.
 
W. Patryas, Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Poznań Wyd. Naukowe UAM 1993.
 
W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996.
 
W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997.
 
W. Patryas, Elementy logiki i legislacji, Poznań 1999.
 
W. Patryas, Rozważania o normach prawnych, Poznań 2001.
 
T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.
 
T. Pawłowski, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa 1986.
 
J. Pelc, Logika i język: studia z semiotyki logicznej, Warszawa 1967.
 
J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984.
 
Ch. Perelman, Logika prawnicza; nowa retoryka, Warszawa 1984.
 
J. Perzanowski, A. Pietruszczak, Byt, logos, matematyka: filozofia – logika, filozofia logiczna 1995, księga pamiątkowa bloku ontologiczno – logicznego VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Toruń 5 – 9 września 1995r., Toruń UMK 1997.
 
R. Poczobut, Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki, Lublin 2000.
 
J. Pogonowski, T. Zgółka (red) Przyczynki do metodologii lingwistyki, Poznań 1996.
 
W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Zarys teorii, Warszawa 1981.
 
G. Popow, Logika dla humanistów, rachunek logiczny, Koszalin 1997.
 
G. Popow, Logika dla humanistów. Zastosowanie rachunku logicznego, Koszalin 1998.
 
K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.
 
M. Porębska, W. Suchoń, Elementarne wprowadzenie w logikę formalną, Warszawa 1991.
 
J. Przybyłowski, Logika z ogólną metodologią nauk, Gdańsk 1996.
 
J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.
 
H. Reichenbach, …, Logika i język, Warszawa PWN 1967.
 
T. Ribot (przeł. K. Błeszyński), Logika uczuć, Kraków 1921.
 
K. Rotter, Kryzys i odrodzenie racjonalnej gramatyki, Wrocław 1999.
 
H. Schulz, Zarys historii logiki (przekł. M. Kurecka- Wirpszowa), Warszawa 1965
 
A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2002.
 
E. Sikorski, W krainie łamigłówek logicznych i matematycznych, Wrocław Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 1999.
 
J. Słupecki, Z badań nad sylogistyką Arystotelesa, Warszawa 1948.
 
J. Słupecki, Czym jest logika? Warszawa 1948.
 
R.M. Smullyan, Jaki jest tytuł tej książki? Tajemnica Drakuli, zabawy i łamigłówki logiczne, Warszawa 1993.
 
S. Snihur, Wybrane zagadnienia logiki w ujęciu elementarnym, Warszawa Wyd. SGGW 1997.
 
J. Sobiecki, W kręgu logiki, Tyczyn, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2004.
 
A. Somska, Wprowadzenie do logiki w zarządzaniu, Częstochowa, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, 2000.
 
J. Sobiecki, W kręgu logiki, Warszawa 1996.
 
S. J. Sokołowski, Logika dla menedżerów, Warszawa 1999.
 
S. J. Sokołowski, Logika w racjonalnym działaniu. Zastosowania praktyczne, Warszawa 2003.
 
K. Sośnicki, Zarys logiki, Warszawa 1923.
 
T. Staniszewski, Domniemanie umowy o pracę, Pr.Pracy  1995/4/31
 
B. Stanosz, Logika języka naturalnego, Warszawa 1999.
 
B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, Warszawa 2002.
 
B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki. Warszawa PWN 2004.
 
J.A. Stuchliński, Definicja zdania prawdziwego w języku logiki i w językach opartych na logice, Warszawa, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2002.
 
W. Suchoń, Wykłady o dziejach logiki dawniejszej, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 
R. Suszko, Wykłady z logiki formalnej, cz. I, Warszawa 1965.
 
A. Szałas, Zarys dedukcyjnych metod automatycznego wnioskowania, Warszawa 1993.
 
K. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, Warszawa PWN 1994.
 
W. Szczepiński,      Znaczenie domniemania wynikającego z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Palestra  1994/7-8/122.
 
A. Szpunar, Domniemania wynikające ze stwierdzenia nabycia spadku, PiP 1968/3/418.
 
K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa PWN 2001.
 
K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa PWN 2003.
 
M. Szymański, Dialectica Ciceronis Adama Burskiego, problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, Warszawa PAN IFiS 1988.
 
K. Świrydowicz, Logiczne teorie obowiązku warunkowego, Poznań Wyd. Naukowe UAM 1995.
 
K. Świrydowicz, Podstawy logiki modalnej, Poznań Wyd. Naukowe UAM 2004.
 
A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, 1933.
 
M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa PWN 1993.
 
D. Tomczak, RACH – program generujący schematy składniowe zdań, Poznań 1988.
 
K. Trzęsicki, Logika operatorów czasów gramatycznych a problem determinizmu, Białystok 1986.
 
K. Trzęsicki, Logika, nauka i sztuka, Białystok 1996.
 
B. Tuchańska, Koncepcje wiedzy apriorycznej i analitycznej a status logiki i matematyki, Łódź 1995.
 
M. Urbański, Tabele syntetyczne a logika pytań, Lublin Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 
M. Urchs, M.Nasieniewski, S.Kwiatkowski, Klasyczny rachunek zdań, wykład i zadania, Toruń UMK 1997.
 
W. Voise, Z. Skubała – Tokarska (red), Z historii polskiej logiki, Wrocław 1981.
 
J. Wajszczyk, Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki, Olsztyn 1997.
 
J. Wajszczyk, M. Gruszycka-Glabas, Zbiór ćwiczeń z logiki, Olsztyn WSP 1997
 
J. Wajszczyk, Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Olsztyn Wyd. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 2001.
 
J. Wajszczyk, Jestem więc myślę. Łamigłówki logiczne, Warszawa 2003.
 
A. Wiegner, Elementy logiki formalnej, Poznań 1948.
 
Ł. N. Węgierski, Podstawy logiki i wnioskowania, Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004.
 
J. Woleński, W stronę logiki, Kraków 1996.
 
W. Wolter, M. Lipczyńska, Elementy logiki, Wykład dla prawników, Wrocław 1980.
 
R. Wójcicki, Wykłady z metodologii nauk. Warszawa 1982.
 
R. Wójcicki, Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Warszawa 2003.
 
J. Wróblewski, Domniemania w prawie – problematyka teoretyczna, St.Pr.-Ek. 1973/10/12.
 
J. Wróblewski, Logika. Informatyka. Prawo (sprawozdanie z III Międzynarodowej konferencji, Florencja, 2-5.XI.1989), PiP  1990/4/115.
 
J. Wróblewski, Heurystyka, logika uzasadnienia i informatyka prawnicza. St.Pr.-Ek.  1990/44/7
 
S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.
 
M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.
 
M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988.
 
Z. Zięba, Analityczna teoria obowiązku. Studium z logiki deontycznej, Warszawa 1983.
 
Z. Zięba, Elementy logiki, Warszawa ISNS UW, 1994.
 
Z. Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966.
 
Z. Ziembiński, O metodzie analizowania stosunku prawnego, PiP 1967/2/193.
 
Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990.
 
Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa PWN 2001.
 
E. Żabski, Nauka w oczach metodologów. O niektórych metodach badawczych z punktu widzenia logiki. Wrocław 2002.
 
E. Żarnecka – Biały, Historia logiki dawniejszej, Kraków 1995.
 
E. Żarnecka - Biały: "Mała logika", Kraków 1999.
 
E. Żarnecka – Biały, I. Trzcieniecka-Schneider, Komunikaty i argumenty, Kraków 2002.


® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego