Zakres materiału - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres materiału

Dydaktyka > Logika

1. Wprowadzenie do semiotyki i semiologii. Znak, język i subjęzyki; główne funkcje języka (deskrypcyjna, ekspresyjna, performatywna). Kategorie syntaktyczne.
2. Nazwy: budowa nazwy (funktory, argumenty), konotacja, denotacja i supozycja nazwy. Szczególne zjawiska językowe (oksymorony,  pleonazmy, etc.).
3. Stosunki między zakresami nazw. Podział logiczny.
4. Definicje i definiowanie.
5. Relacje.
6. Sąd i jego terminy. Zdania: budowa, prawdziwość, modalność.
7. Kwalifikacje deontyczne.
8. Rodzaje zdań, funktory prawdziwościowe.
9. Elementy klasycznego rachunku zdań.
10. Zdania kategoryczne, przekształcanie zdań (konwersja, obwersja, kontrapozycje, inwersje).
11. Kwadrat logiczny (rozumowanie z opozycji).
12. Argumentacja (na przykład: a fortiori, a contrario, reductio ad absurdum).
13. Sylogizm kategoryczny, entymematy, sylogizm prawniczy.
14. Rozumowania: dedukcyjne, redukcyjne, abdukcyjne.
15. Rozumowania: wyjaśnianie, sprawdzanie (ze skutkiem pozytywnym oraz negatywnym), dowodzenie wprost, dowodzenie nie wprost.
16. Kanony indukcji J. S. Milla.
17. Prawdopodobieństwo (stochastyczne, psychologiczne).
18. Formułowanie pytań i odpowiedzi.
19. Błędy w przekazywaniu myśli: wieloznaczność nazw, ekwiwokacje, amfibologie, logomachie.
20. Sofizmaty (paralogizmy).
® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego